Departman za socijalni rad

 

 

Fondacija ima brojne osnivače od kojih najveći broj čine ustanove socijalne zaštite. Ove ustanove u svojstvu osnivača Fondacije,  pokrenule su inicijativu da Fondacija “Solidarnost Srbije” , samostalno, osnuje fakultet za socijalni rad, koji bi na savremenim naučnim dostignućima u oblasti socijalne politike i socijalnog rada, a koristeći iskustva Fakulteta za socijalnu politiku i socijalni rad na Evropskim univerzitetima , na principima Bolonjske deklaracije, kao i specifičnostima socijalnog stanja u našoj zemlji, ustanovio program osnovnih, master i specijalističkih studija.
Već nekoliko godina na stručnim skupovima ističu problem školovanja socijalnih radnika sa predlogom da se ispita mogućnost osnivanja fakulteta za socijalnu zaštitu. Međutim, u postojećim okolnostima, Fondacija “Solidarnost Srbije” nije mogla sama da iznese tako veliki projekat kao što je osnivanje fakulteta, ali se od te ideje nije odustalo. Naprotiv, u saradnji sa Fakultetom za medije I komunikacije, 2011. godine  zaživeo je Departman za socijalni rad.

http://www.fmk.singidunum.ac.rs/smer/osnovne-studije/14-socijalni-rad/

CILJEVI OSNIVANJA AKADEMSKIH STUDIJA SOCIJALNOG RADA
Program studija je savremen, “pogadja” suštinu područja kojima se bavi socijalni rad, razvija veštine i metode u radu koje su potrebne u sadašnjem vremenu. Profesija se stavlja u kontekst evropskih integracija Srbije i savremenog evropskog socijalnog rada čiji deo postajemo. Naš cilj je da studenti dobiju perspektivu socijalnog rada “na terenu”, kao i da imaju priliku da se susretnu sa korisnicima socijalnih usluga.

Takav oblik učenja na samom početku profesionalnog obrazovanja podstiče studente da kroz sopstveno iskustvo upoznaju ograničenja i raznolikosti profesije socijalnog rada i stiču uvid u vlastite potencijale , očekivanja, stavove. Fokus procesa obrazovanja budućih socijalnih radnika je na nivou unapređenja ljudskih prava, socijalne pravde i osnaživanju pojedinaca, grupa i zajednica. Velika pažnja se pridaje ličnom i profesionalnom razvoju studenata – budućih socijalnih radnika, sa posebnim naglaskom na razvoj refleksivne prakse, uvažavanje vrednosti i etičkih standarda profesije.

 

Obezbedili smo 11 besplatnih školarina za studente I godine koji pripadaju kategoriji socijalno – materijalno ugroženog stanovništva. Decu smo izabrali u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Narodnom kancelarijom Predsednika Republike i centrima za socijalni rad Palilula i Voždovac.

 

 


 

   
Fondacija Solidarnost Srbije, Kolarčeva 9, 11000 Beograd Tel/fax:(+381) 11 2645-458; (+381) 11 2644-351
Copyright 2014 Fondacija Solidarnost Srbije & SUBSYS. All rights reserved.