O Fondaciji "Solidarnost Srbije"
 

Fondacija „Solidarnost Srbije“ nastala je, u svom današnjem organizacionom i delatnom obliku, odlukom Skupštine svojih osnivača 21. juna 1991. godine – kao pravni sledbenik i nastavljač rada Fondacije Spomenica solidarnosti, osnovane 29. maja 1967. godine u Beogradu – ne menjajući, pritom, osnovne programske ciljeve, sadržane u osnivačkim i drugim aktima koji regulišu njen rad.


Sve što je bilo zapisano u Statutu Fondacije Spomenica solidarnosti kao osnovna ideja vodilja u njenom radu – važi i danas, s tim da je u mnogo čemu prošireno, modifikovano, dopunjeno i upodobljeno vremenu sadašnjem.


U aktu o osnivanju udruženja gradjana pod nazivom Fondacija Spomenica solidarnosti stajalo je da su osnovni ciljevi – pružanje socijalne zaštite i pomoći deci bez roditeljskog staranja, socijalno ugroženim licima i porodicama, pružanje pomoći u izgradnji, opremanju i poboljšanju standarda socijalnih ustanova, širenje i ostvarivanje ljudske solidarnosti u oblasti socijalne zaštite, okupljanje dobrovoljnih saradnika i ostvarivanje saradnje sa radnim i društvenim organizacijama koje, na bazi solidarnosti i dobrovoljnosti, svojim ličnim i materijalnim doprinosom, žele da pomognu u oblasti socijalne zaštite.


Danas, posle četrdeset i više godina postojanja i rada, Fondacija „Solidarnost Srbije“ pored ovih bazičnih ciljeva i načela svog rada – upravlja zadužbinama, fondacijama i legatima koji su joj povereni, pomaže izgradnju objekata za stare i bolesne, stipendira školovanje dece koja su u najrazličitijim stepenima potrebe za socijalnom pomoći i zaštitom, pomaže u otklanjanju posledica elementarnih i drugih nesreća, pomaže projekte iz sfere kulture i umetnosti, aktivno učestvuje i doprinosi obrazovanju kadrova iz oblasti socijalne zaštite, pokreće, usmerava i rukovodi projektima lokalnog i regionalnog karaktera iz različitih domena socijalnog staranja i pomoći najugroženijima, razvija sopstvenu izdavačku delatnost...


Rukovodeći se maksimom – da je dobročinstvo jedino bogatstvo koje se uvećava deljenjem – Fondacija solidarnosti Srbije se o imovini koja joj je poverena na upravljanje stara sa pažnjom dobrog domaćina, a svojim prihodima raspolaže u skladu sa mogućnostima i prema potrebama onih kojima su ta sredstva namenjena i o kojima brine, na osnovu odluka svojih organa, čiji rad je javan.

Sledeći tradiciju zadužbinarstva u Srbiji i rukovodeći se ciljevima koje su testamentima ili ugovorima odredili osnivači zadužbina, fondova i legata datih na upravljanje Fondaciji, uz poštovanje svih pozitivnih zakonskih normi i propisa iz te oblasti – Fondacija „Solidarnost Srbije“ je, možemo to reći bez preterivanja i sa osećanjem istinskog ponosa, postala najznačajnija humanitarna organizacija u Srbiji danas.


Na osnovu svega navedenog sa velikim procentom sigurnosti možemo reći da će i u vremenu koje dolazi Fondacija „Solidarnost Srbije“ biti i dalje Kuća ljubavi i dobrote, u kojoj će oni kojima je pomoć najpotrebnija tu pomoć i pronaći, uz toplu, ljudsku reč, uz razumevanje, pažnju i brigu, uz iskreno saosećanje koje čuva i poštuje svačije dostojanstvo.

 

 


 

   
Fondacija Solidarnost Srbije, Kolarčeva 9, 11000 Beograd Tel/fax:(+381) 11 2645-458; (+381) 11 2644-351
Copyright 2014 Fondacija Solidarnost Srbije & SUBSYS. All rights reserved.